کاتالوگ ردیاب های نصبی

کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل TM_102

قیمت : 1,000,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : داخلی
خاموش کن : -
سنسوردرب : -
سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : -
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : -
خرید + مشاوره
کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل TM_103

قیمت : 1,250,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : خارجی
خاموش کن : دارد
سنسوردرب : -
سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : دارد
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : -
خرید + مشاوره
204

مدل TC_204

قیمت : 1,150,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : خارجی
خاموش کن : دارد
سنسور درب : دارد
سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : دارد
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : -
خرید + مشاوره
کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل TC_201

قیمت : 1,250,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : خارجی
خاموش کن : دارد
سنسوردرب : دارد
سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : دارد
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : آنتن خارجی ، کیس فلزی
خرید + مشاوره
کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل TC_202

قیمت : 1,450,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : خارجی
خاموش کن : دارد
سنسوردرب : دارد || سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : دارد
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : آنتن خارجی کیس فلزی ریموت دار با قفل مرکزی و دو سیم کارت
خرید + مشاوره
کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل +TC_201

قیمت : 1,350,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : خارجی
خاموش کن : دارد
سنسوردرب : دارد || سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : دارد
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : ریموت دار بدون قفل مرکزی
خرید + مشاوره
کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل TC_207

قیمت : 850,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : -
خاموش کن : دارد
سنسوردرب : -
سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : -
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : -
خرید + مشاوره
کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل TC_208

قیمت : 950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : خارجی
خاموش کن : دارد
سنسوردرب : -
سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : -
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : -
خرید + مشاوره
کاتالوگ ردیاب های نصبی 43

مدل TC_206

قیمت : 1,050,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میکروفن : خارجی
خاموش کن : دارد
سنسوردرب : -
سنسورضربه : دارد
باتری داخلی : دارد
خروجی آژیر : -
سنسور روشن شدن : دارد
امکانات بیشتر : -
خرید + مشاوره