گروه تکسا ردیاب دارای تمامی تایید های کیفی و گواهینامه های بین المللی داخلی و خارحی برای انواع ردیاب خودرو و ردیاب شخصی می باشد که می توانید در ذیل این تاییده ها را مشاهده نمایید.